La biodiversitat del Delta de la Tordera, avui. Per Javier Romera Cabrera

Pas previ i imprescindible per a gestionar o plantejar mesures de protecció o recuperació d’un espai natural, és identificar i prioritzar les característiques pròpies, els hàbitats i les espècies que donen valor i fan únic o important a aquell espai, mai prendre decisions sense abans saber què es vol, i mai plantejar una burda imitació d’altres espais (per molt importants que siguin) o voler transformar-lo en allò que ni és ni serà mai.

Actualment el Delta de la Tordera és un espai natural de primera magnitud en quant a biodiversitat i característiques biogeogràfiques úniques al país, només comparable al profund desconeixement i a la manca de valorització d’aquestes per part d’administracions i població en general. Voler plantejar, o executar, qualsevol gestió o actuació sense aquesta identificació i sense aquest coneixement només porta a errors i fins i tot a la pèrdua d’allò que s’hauria de potenciar: els punts forts i els valors naturals únics que el fan mereixedor de protecció i recuperació.

Tot i les grans mancances en quant a estudis i recerques d’aquestes característiques pròpies (i vull insistir que úniques) i dels valors naturals del Delta de la Tordera per part d’entitats i adminstracions, més per manca de finançament i per no ser un lloc mediàtic/subvencionat que no pas per manca de valors, fa molts anys que nombrosos naturalistes i biòlegs locals i comarcals intenten donar a conèixer i estudien de manera desinteressada, o fins i tot anònima, l’important biodiversitat d’aquest espai natural i avui disposem de molta més informació i dades accessibles gràcies a les noves tecnologies, amb abundants pàgines webs, bases de dades i publicacions on-line on poder compartir observacions i coneixements.

Aquest treball només és un petit recull, i resum, de les principals característiques i dels valors naturals més importants que fan únic al Delta de la Tordera i que el fan mereixedor d’una gestió, protecció i recuperació per part de les administracions, una simple eina per a la correcta gestió i planificació del territori que s’ha d’entendre com a bàsic i com a pas previ d’un estudi i treball de recerca en profunditat que el millori, ampliï o fins i tot corretgeixi a càrrec d’administracions, empreses o entitats amb recursos i personal tècnic amb dedicació plena.

En cap moment s’ha d’entendre com una descripció exhaustiva i al detall de la biodiversitat del Delta, i tampoc avalua l’estat de conservació dels hàbitats, segurament un dels primers deures a fer, sinó una identificació i aproximació amb la que iniciar els treballs de la Taula del Delta de la Tordera que és a on es prendran les decisions sobre la correcta gestió de l’espai i a on es decidirà què i com volem que sigui el Delta.

Per fer el camí, no només hem de saber a on volem anar sinó que també d’on partim. Aquesta és la biodiversitat del Delta de la Tordera, avui.

 

Javier Romera Cabrera

Tordera, juny del 2018

DESCARREGEU L’ESTUDI AQUI