Que fem

L’objectiu general del projecte ISACC TorDelta és el de millorar la governança per l’adaptació al canvi climàtic del Delta de la Tordera.

Concients de la necessitat d’espais deliberatius per fer front als impactes del canvi climàtic i dels problemes originats per la manca de gestió apropriada dels recursos naturals, la societat local ha impulsat la creació d’un espai per promoure la interacció i el diàleg: la Taula de Treball sobre el Delta de la Tordera. Es tracta d’un veritable òrgan de governança amb l’ambició de constituir-se com a interlocutor entre la ciutadania i les administracions responsables per l’implementació d’estratègies d’adaptació.

Doncs, mès específicament l’ISACC TorDelta pretén:

  • Donar suport técnic a la constitució i funcionament de la Taula de Treball sobre el Delta de la Tordera.
  • Conscienciar, capacitar i transferir informació a la societat mitjançant seminaris interactius oberts al públic en general.
  • Implicar als participants de Taula de Treball mitjançant tallers enfocats a detectar reptes, generar propostes i col·laborar al disseny d’estratègies d’adaptació.
  • Promoure l’harmonització de les polítiques territorials per millorar la conservació de l’àrea deltaica que inclou l’espai Natura 2000 i LIC Riu i Estanys de Tordera.

Les diferents fases del projecte es poden veure en la seguënt figura:

Els resultats del projecte inclouran tots els elements originats amb els participants en una diagnosi de referència que serveixi per entendre millor la situació actual i com vam arribar fins aquí. Amb tallers específics es pretén generar una visió conjunta de quin Delta volem i traçar unes primeres idees de com podríem abordar el camí cap a un Delta menys vulnerable als impactes del canvi climàtic.

Els coneixements adquirits amb el projecte permetran elaborar unes primeres propostes que s’inclouran en un document de recomanacions dirigides als responsables de les polítiques per tal que es puguin tenir en compte en els processos de presa de decisions i de disseny d’actuacions al territori per la recuperació del Delta.