Tercer informe sobre el canvi climatic a Catalunya

El tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (TICCC) té per objectiu analitzar l’estat i l’evolució recent i futura del clima a Catalunya, tant des del punt de vista de les bases físiques com amb relació als diversos sistemes naturals i
humans. Es tracta de presentar una diagnosi clara amb les accions clau de la mitigació i l’adaptació ben presents. El TICCC comporta l’ampliació i l’actualització dels objectius dels dos informes precedents sobre el canvi climàtic a Catalunya, del 2005 i del 2010, en un escenari global més complex i canviant. D’aquesta manera, Catalunyacontinua formant part del grup de regions europees capdavanter quant a l’elaboració d’avaluacions científiques periòdiques sobre el canvi climàtic.

Enllaç web