Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world

l’article descriu l’ùs de la metodologia de elaboració d’itineraris d’adaptació

Enllaç web